ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 พ.ค. 57 ถึง 26 พ.ค. 60 เสนอรายงานข้อมูลนักเรียน eCitizen ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ จ.๓ครั้งที่ ๑
14 พ.ย. 57 ประชุมงานวิชาการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557
17 พ.ย. 57 นิเทศสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวิทยา
18 พ.ย. 57 ส่งแผนบูรณาการคู่ขนานสาระการเรียนรู้

18 ธันวาคม 2557

ส่งแผนบูรณาการคู่ขนานสาระการเรียนรู้

22 พ.ย. 57 ถึง 27 พ.ย. 57 สอบนักธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2/2557

22-27พฤศจิกายน 2557

สอบนักธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2/2557

30 พ.ย. 57 ส่งโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน 2 โครงร่าง

30 พฤศจิกายน 2557

ส่งโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน 2 โครงร่าง

06 ธ.ค. 57 ถึง 11 พ.ย. 57 สัปดาห์เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ปีการศึกษา 2557

6-11 ธันวาคม 2557

สัปดาห์เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ปีการศึกษา 2557

19 ธ.ค. 57 งานแข่งขันและพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๘
13 ม.ค. 58 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประโยค ๑-๒ ประโยค ป.ธ.๔
13 ม.ค. 58 ถึง 15 ม.ค. 58 กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๕
21 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 สอบบาลี ประโยค ป.ธ.๖-๗
23 ม.ค. 58 ถึง 25 ม.ค. 58 สอบบาลี ประโยค ป.ธ.๘-๙
27 ม.ค. 58 ถึง 10 ก.พ. 58 อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ณ วัดสุวรรณวาส
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 นักเรียนชั้น ม.3 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557

31-1 กุมภาพันธ์ 2558

นักเรียนชั้น ม.3 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 วัดอภิสิทธิิ จ.มหาสารคาม

05 ก.พ. 58 ส่งผลการสอบแก้ 0, ร, มส, และลงทะเบียนเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2

5 กุมภาพันธ์ 2558

ส่งผลการสอบแก้ 0, , มส, และลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ครั้งที่ 2

05 ก.พ. 58 ส่งผลการแก้กิจของสงฆ์ ครั้งที่ 2

5 กุมภาพันธ์ 2558

ส่งผลการแก้กิจของสงฆ์ ครั้งที่ 2

07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 นักเรียนชั้น ม.6 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557

19-20 กุมภาพันธ์ 2558

นักเรียนชั้น ม.6 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557

09 ก.พ. 58 ถึง 11 ก.พ. 58 สอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2

9-11 กุมภาพันธ์ 2558

สอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2

10 ก.พ. 58 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ชั้น ม.3 และชั้น ม.6

10 กุมภาพันธ์ 2558

ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80

ชั้น ม.3 และชั้น ม.6

12 ก.พ. 58 ส่งสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 ครั้งที่ 3 ชั้น ม. 3 และชั้น ม.6

12 กุมภาพันธ์ 2558

ส่งสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 ครั้งที่ 3

ชั้น ม. 3 และชั้น ม.6

13 ก.พ. 58 ถึง 14 ม.ค. 58 สอบบาลี ประโยค ๑-๒
13 ก.พ. 58 ถึง 15 ก.พ. 58 สอบบาลี ประโยค ป.ธ.๓
13 ก.พ. 58 ถึง 14 มี.ค. 58 สอบบาลี ประโยค ป.ธ.๔-๕
17 ก.พ. 58 สอบวัดผลปลายปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.3 และ สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.6

17-17 กุมภาพันธ์ 2558

สอบวัดผลปลายปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.3 และ

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.6

21 ก.พ. 58 สอบ B-NET มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
21 ก.พ. 58 นักเรียนชั้น ม.3 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางศาสนา(B-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
23 ก.พ. 58 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2557

23 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2557

23 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ยื่นคำร้องขอแก้ 0, ร, มส, มผ, ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

23-27 กุมภาพันธ์ 8555

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ยื่นคำร้องขอแก้ 0, , มส, มผ, ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

25 ก.พ. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4

25 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4

27 ก.พ. 58 พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

28 กุมภาพันธ์ 2558

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

03 มี.ค. 58 ถึง 08 มี.ค. 58 ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5

3-8 มีนาคม 2558

ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.1 .2 .4 และ ม.5

09 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

7-8 กุมภาพันธ์ 2558

ส่งข้อสอบวัดผลปลายปีการศึกษาชั้น ม.3 และ

  1. ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.6

10 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบบาลี ครังที่ ๑
10 มี.ค. 58 สอบบาลี ประโยค ๑-๒ ครั้งที่ ๒
10 มี.ค. 58 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5

10 มีนาคม 2558

ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80

ชั้น ม.1 .2 .4 และ ม.5

11 มี.ค. 58 ส่งสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 ครั้งที่ 3

11 มีนาคม 2558

ส่งสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 ครั้งที่ 3

16 มี.ค. 58 ถึง 20 มี.ค. 58 ส่งสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5

21 กุมภาพันธ์ 2558

ส่งสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 ครั้งที่ 4

16 มี.ค. 58 ถึง 20 มี.ค. 58 ส่งวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ชั้น ม.๑ - ม.๖

9 มีนาคม 2558

ส่งเฉลยข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ชั้น ม.1 .2 .4 และ ม.5

17 มี.ค. 58 ถึง 18 มี.ค. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557

17-18 มีนาคม 2558

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557

23 มี.ค. 58 23 มีนาคม 2558 ส่งสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 ครั้งที่ 4

23 มีนาคม 2558

ส่งสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 ครั้งที่ 4

27 มี.ค. 58 ส่งข้อมูลสารสนเทศตามกรอบภาระงานที่รับผิดชอบ

37

29 มีนาคม 2558

ส่งข้อมูลสารสนเทศตามกรอบภาระงานที่รับผิดชอบ

ครูทุกรูป/คน

31 มี.ค. 58 ประชุมสิ้นปีการศึกษา/สรุปการปฏิบัติงาน

31 มีนาคม 2558

ประชุมสิ้นปีการศึกษา/สรุปการปฏิบัติงาน

13 เม.ย. 58 ถึง 15 เม.ย. 58 สอบบาลี ประโยค ป.ธ.๓ ครั้งที่ ๒
13 เม.ย. 58 ถึง 14 เม.ย. 58 สอบบาลี ประโยค ป.ธ ๔-๕ ครั้งที่ ๒
30 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบบาลี ครังที่ ๒
15 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1-6
16 พ.ค. 58 เปิดเทอมปีการศึกษา ๒๕๕๘
16 พ.ค. 58 เปิดเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2559
18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
18 พ.ค. 58 นักเรียนลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2558
18 พ.ค. 58 จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาจัดการศึกษา 3 ปี (2558-2560)
25 พ.ค. 58 ถึง 31 พ.ค. 58 จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัวิสาขะบูชา
02 มิ.ย. 58 ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน
03 มิ.ย. 58 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
10 มิ.ย. 58 ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียน จ.1 ร.1 และ จ.3 ครั้งที่ 1
18 มิ.ย. 58 เตรียมเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาจัดการศึกษา 3 ปี
19 มิ.ย. 58 ประชุมคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
25 มิ.ย. 58 จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและวันสุนทรภู่
30 มิ.ย. 58 ส่งผลสรุปโครงการ/กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสุนทรภู่
01 ก.ค. 58 ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน
01 ก.ค. 58 ถึง 31 ส.ค. 58 เข้าระบบ B-Net
01 ก.ค. 58 ถึง 31 ส.ค. 58 เข้าระบบ B-Net
01 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 การส่งข้อมูลของโรงเรียน และจัดสนามสอบผ่านระบบ B-Net
01 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 การส่งข้อมูลของโรงเรียน และจัดสนามสอบผ่านระบบ B-Net
02 ก.ค. 58 นิเทศติดตามผลดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
03 ก.ค. 58 ส่งบันทึกข้อมูลน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียนทุกรูปครั้งที่ 1
10 ก.ค. 58 ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียน จ.1 ร.1 และ จ.3 ครั้งที่ 2
10 ก.ค. 58 ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียน จ.1 ร.1 และ จ.3 ครั้งที่ 3
13 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 สัปดาห์เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
20 ก.ค. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
03 ส.ค. 58 ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน
04 ส.ค. 58 ส่งสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.๕ ครั้งที่ ๑
11 ส.ค. 58 จัดกิจกรรมวันแม่
01 ก.ย. 58 ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน
10 ก.ย. 58 ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียน จ.1 ร.1 และ จ.3 ครั้งที่ 4
01 ต.ค. 58 ถึง 20 ต.ค. 58 ส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ครั้งที่ ๑ ของทุกปีการศึกษา
06 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
10 ต.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สนามสอบ ครั้งที่ ๑

10 ต.ค. 58 ถึง 31 ต.ค. 58 โรงเรียน แจ้ง เพิ่ม ลด รายชื่อนักเรียน ผ่านเว๊ฃ็บไซด์ www.niets.or.th
12 ต.ค. 58 ถึง 15 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
15 ต.ค. 58 ถึง 30 ต.ค. 58 แผนพัฒนางบประมาณประจำปี (เริ่มปี ๒๕๕๓)
01 พ.ย. 58 ถึง 10 พ.ย. 58 ส่งแบบรายงาน จ.๑ ร.๑ ครั้งที่ ๒ ของทุกปีการศึกษา (ส่งกลุ่มฯ และพศจ.)
01 ม.ค. 59 ถึง 31 ม.ค. 59 สอนซ่อมเสริมในการสอน O-Net การทดสอบระดับชาติ
05 ม.ค. 59 สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ ครั้งที่ ๒
30 ม.ค. 59 ศูนย์สอบส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบให้สนามสอบ ตอนเช้าวันที่สอบ
30 ม.ค. 59 ศูนย์สอบส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบให้สนามสอบ ตอนเช้าวันที่สอบ
31 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th
13 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
16 พ.ค. 59 นักเรียนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่1/2559
17 พ.ค. 59 เสนอรายงานประจำปีการศึกษา (SAR) 2558
18 พ.ค. 59 ถึง 20 พ.ค. 59 จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
01 มิ.ย. 59 ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน
02 มิ.ย. 59 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
10 มิ.ย. 59 ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียน สร.1 ถึง สร.3
10 มิ.ย. 59 ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียน จ.1, ร.1 และ จ.3 ครั้งที่ 1
17 มิ.ย. 59 เสนอแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
24 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและวันสุนทรภู่
30 มิ.ย. 59 ส่งผลสรุปโครงการ/กิจกกรมวันไหว้ครูและวันสุนทรภู่
30 มิ.ย. 59 ส่งแบบรายงานข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน E-Citizan
01 ก.ค. 59 ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน
04 ก.ค. 59 นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
05 ก.ค. 59 ส่งแบบบันทึกข้อมูลการชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูงของนักเรียนทุกรูป ครั้งที่ 1
11 ก.ค. 59 ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียน สร.1 ถึง สร.3
13 ก.ค. 59 ถึง 17 ก.ค. 59 สัปดาห์เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ปีการศึกษา 2559
20 ก.ค. 59 ถึง 22 ก.ค. 59 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
27 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
03 ส.ค. 59 ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน
04 ส.ค. 59 ส่งสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 ครั้งที่ 1
10 ส.ค. 59 ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียน สร.1 ถึง สร.3
11 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
01 ก.ย. 59 ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน
09 ก.ย. 59 ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียน สร.1 ถึง สร.3
03 ต.ค. 59 ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน
04 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
10 ต.ค. 59 ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียน สร.1 ถึง สร.3
12 ต.ค. 59 ถึง 14 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
07 พ.ย. 59 ถึง 11 พ.ย. 59 ส่งสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 ครั้งที่ 2
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑-ม.๖
16 พ.ค. 60 นักเรียนลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐
16 พ.ค. 60 เปิดเรียนเทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
29 พ.ค. 60 เสนอแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐
01 มิ.ย. 60 ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน
09 มิ.ย. 60 ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียน สร.๑-สร.๓ และ จ.๓ ครั้งที่ ๑
12 มิ.ย. 60 ต้อนรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ออกมานิเทศ
26 มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและวันสุนทรภู่
30 มิ.ย. 60 ส่งผลสรุปโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูและวันสุนทรภู่
03 ก.ค. 60 ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน กรกฎาคม
07 ก.ค. 60 ส่งบันทึกข้อมูลน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียนทุกรูปครั้งที่ ๑
11 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 กิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สัปดาห์เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐
24 ก.ค. 60 ถึง 28 ก.ค. 60 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐
01 ส.ค. 60 ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน สิงหาคม
01 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐
07 ส.ค. 60 ส่งสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.๕ ครั้งที่ ๑
10 ส.ค. 60 ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียน สร.๑-สร.๓ และ จ.๓ ครั้งที่ ๒
11 ส.ค. 60 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ