ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

บัญชีรายชื่อนักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา

วัดอร่ามมงคล  หมู่  9  ตำบลยางตลาด  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ที่          ชื่อ-ฉายา            นามสกุล             เลขประจำตัวประชาชน      สังกัดวัด

1          สามเณรกีรติ        แสนเมือง         1-4699-00558-96-5         อร่ามมงคล

2          สามเณรกุลเดช    จินาวรณ์           1-4678-00009-03-8         อร่ามมงคล

3          สามเณรจรัลชัย    แก้วรุณา           1-4678-00004-70-2         อร่ามมงคล

4          สามเณรเจนณรงค์ สีสิงห์              1-4613-01224-74-4         อร่ามมงคล

5          สามเณรชัยรัตน์    โกฏิรักษ์           1-4699-0055-34-4           อร่ามมงคล

6          สามเณรธนายุทธ   ปั้นโพธิ์ทอง       1-8497-01117-16-7         อร่ามมงคล

7          สามเณรปฏิภาณ   ฝังนิล               1-4699-00539-66-9         อร่ามมงคล

8          สามเณรสรุพงษ์    ภูสิมมา             1-4699-00458-47-2         บรมผาสุข

9          สามเณรสุรสิทธิ์    เลิศนภารักษ์        1-4699-00553-50-5         อร่ามมงคล

10         สามเณรเสนาะ     ลีคำงาม             1-4799-00522-30-8         อร่ามมงคล

11         สามเณรอรุณ       จรทะผา             1-1002-01628-43-8         อร่ามมงคล

12         สามเณรอิทธิพล   บุราณวัติ             1-4613-01223-78-1         อร่ามมงคล

13         สามเณรจักรริน     จันทร์โท            1-4499-00614-85-7         บรมผาสข

14         สามเณรศรัทธา     ภูดวงจิตร           1-4607-01302-62-8         อร่ามมงคล

15         สามเณรวรนัย      ภูกิ่งดาว             1-4601-00125-79-1         อร่ามมงคล

16         สามเณรนัทธพงษ์  ภูปัง                  1-4607-01305-43-1         อร่ามมงคล 

  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

 ที่          ชื่อ-ฉายา            นามสกุล             เลขประจำตัวประชาชน      สังกัดวัด

1          สามเณรกรรชัย     ภูแม่น้ำ               1-4607-01297-95-1         วัดอร่ามมงคล

2          สามเณรธันย์ชนก  โคตรหล่อน         1-4099-02932-92-9         วัดอร่ามมงคล

3          สามเณรนิตินัย      อ่ำมาก               1-4296-00007-19-2         วัดอร่ามมงคล

4          สามเณรวัฒนา     แก้วลี                1-4499-00561-84-2         วัดอร่ามมงคล

5          สามเณรศิริชัย      จอกทอง             1-4699-00501-98-0         วัดบรมผาสุข

6          สามเณรอดิเทพ    ชาติชัย               1-1007-03183-83-1         วัดบรมผาสุข

7          สามเณรนันทวัฒน์ สุธาธรรม            1-4699-00509-96-4         อร่ามมงคล

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 ที่          ชื่อ-ฉายา            นามสกุล             เลขประจำตัวประชาชน      สังกัดวัด

1          สามเณรกมลเดช  พระโพธิ์              1-4607-00256-71-1         อร่ามมงคล

2          สามเณรจารุพล    บัวพันธ์              1-4699-00483-28-1         บรมผาสุข

3          สามเณรณัฐพงษ์   แสนกุง               1-4499-00485-98-4         อร่ามมงคล

4          สามเณรประวิทย์   สัมฤทธิ์               1-4404-00154-84-1         อร่ามมงคล

5          สามเณรวุฒินันท์   นรัมย์                 1-4607-00285-17-0         อร่ามมงคล

6          สามเณรศุภชัย      แสนเรียน            1-4607-00243-41-5         อร่ามมงคล

7          สามเณรอัมรินทร์  นนท์สเกตุ            2-6107-00027-19-1         อร่ามมงคล

8          สามเณรธีระพร     มะเลิศ                1-4499-00372-41-1         บรมผาสุข

9          สามเณรสิทธิพร    กรสุข                  1-4404-00152-26-1         อร่ามมงคล

10         สามเณรเทพพิบูลย์       ขานดาบ       1-4499-00352-39-9         บรมผาสุข

11         พระสมพาน         ภูพันนา              3-4601-00087-55-9         บรมผาสุข

12         สามเณรยศพลชัย  ภาสงค์               1-4699-00453-99-3         อร่ามมงคล

13         สามเณรประวิทย์   ศรีสุดชา             1-4119-01342-38-1         วัดอร่ามมงคล

14         สามเณรณัฐพงษ์   อุทัยทะวัง           1-4699-00447-31-4         วัดอร่ามมงคล

15         สามเณรจิรศักดิ์    ภูบุญทอง            1-4404-00154-91-3         บรมผาสุข

16         สามเณรศราวุธ     ตองอ่อน                                                 บรมผาสุข

17         สามเณรณัฐวัตร    แสนทัศ              1-1007-02967-49-9         วัดอร่ามมงคล

18         สามเณรสุธัญยะ    เพขรศรี              1-4306-01253-38-2         วัดอร่ามมงคล

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ที่          ชื่อ-ฉายา              นามสกุล             เลขประจำตัวประชาชน      สังกัดวัด

1          สามเณรฤทธิเกียรติ  ภูบัวเพ็ชร         1-1037-02168-60-2         อร่ามมงคล

2          สามเณรวีระพงษ์  มาตรศรีหา          1-4009-00258-77-7         อร่ามมงคล

3          สามเณรเฉลิมสินธุ์  พรมงาม           1-2001-00637-70-8         อร่ามมงคล

4          สามเณรคิมหันต์   ภูทองกิ่ง             1-4699-00376-06-9         อร่ามมงคล

5          สามเณรธนายุ      กิจกร                 1-4699-00414-64-5         อร่ามมงคล

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

 

ที่          ชื่อ-ฉายา            นามสกุล             เลขประจำตัวประชาชน      สังกัดวัด

1          สามเณรศุภชัย      บุญวิถี                2-4607-01030-61-8         อร่ามมงคล

2          สามเณรจาตุรงค์  ภูละมุล                1-4699-00344-41-8         อร่ามมงคล

3          สามเณรภาสกร    ภูละมุล               1-3404-00223-10-0         อร่ามมงคล

4          สามเณรณรงค์      ภูกองชนะ           1-6209-00003-14-9         ดอนตาปู

5          สามเณรศรอนันต์   ขานดาบ            1-4499-00448-86-8         บรมผาสุข

6          สามเณรภาสกร    ภูหลักถิน             1-4699-00413-16-9         บรมผาสุข

7          สามเณรนุติ         ภูพิพัฒน์                                                 บรมผาสุข

                                                

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ที่          ชื่อ-ฉายา            นามสกุล             เลขประจำตัวประชาชน      สังกัดวัด

1          สามเณรสมชาย    เรืองสมบัติ          1-4607-00238-24-1         อร่ามมงคล

2          สามเณรอภิสิทธิ์    จู๊สุข                  1-4607-00219-61-1         ดอนพระนอน

3          สามเณรศรชัย      ภูเพ็งใจ              1-4699-00324-43-3         สว่างโนนทัน

4          พระนิกร – เตชวณฺโณ เมฆวัน          3-4401-00199-87-0         บรมผาสุข

5          สามเณรสิทธิกร    นันหน                1-4404-00117-23-6         บรมผาสุข

6          พระบรรยงค์        บุญใบ                3-4401-00202-71-4         บรมผาสุข

7          สามเณรอภิวัฒน์   ช่างทอง              1-1699-00196-78-8         บรมผาสุข

8          สามเณรธนา        ภูหลักด่าน           1-4404-00146-21-0         อร่ามมงคล