ฝ่ายบริหาร

พระครูปริยัติโพธิธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูสุตธรรมปคุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุดารัตน์ กองทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางสาวดลพร ศิริเลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางเบญญาลักษณ์ ภูครองนาค
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางสุบัน ภูกก
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร