กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ โสวะรส
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์